a

Ölelni földedet…

A lakosság óriási lelkesedése mellett csatolták vissza az elszakított nyugat-magyarországi községeket

Kis- és Nagynarda, Alsó- és Felsőcsatár, Pornóapáti, Magyarkeresztes, Németkeresztes és Horvátlövő újra a mienk!

Szombathely, január 10.

A nyugat-magyarországi határkiigazítás alkalmával a Magyarországnak ítélt nyolc községet ma délelőtt ünnepélyes keretek között csatolták vissza, részben Felsőcsatáron, részben Pornóapátiban. Vas vármegye törvényhatóságát Herbst Géza alispán képviselte. A vezetése alatt álló küldöttség kilenc óra után néhány perccel érkezett Kisnardára, ahol az érkezőket lovasbandérium fogadta. Herbst Géza alispán megható beszéd keretében vette át a községeket.

A küldöttség tagjai ezután lelkes éljenzés között a plébániára vonultak, ahol Kuntár József plébános látta vendégül a küldöttséget. Innen hosszú kocsisorban Felsőcsatárra mentek, ahol a hálaadó istentisztelet után megtörtént a négy község: Kis- és Nagynarda, Alsó- és Felsőcsatár hivatalos átadása. Az antantbizottság a rossz utak miatt csak másfélórai késéssel érkezett meg. Bevonulását a lakosság elég hűvösen fogadta. Az osztrák-magyar határt megállapító bizottság Jacquard francia ezredes vezetésével érkezett meg. A hivatalos átadás a községi elemi iskola földszinti termében folyt le, ahol az osztrák kormány képviselője, Neugebauer István báró, a négy község feletti impériumát átadta az antantbizottság elnökének, aki a községek feletti uralmat nyomban átadta a magyar kormány képviselőjének, Villányi bárónak. Villányi báró az átvétel után köszönetet mondott a bizottság tagjainak közreműködésükért. A magyar kormánytól nyert utasítása folytán birtokba veszi Kisnarda és Nagynarda, Alsócsatár és Felsőcsatár községeket s egyben átadja azokat Vas vármegye törvényhatósága jelenlevő első tisztviselőjének, Vas vámegye alispánjának.

Herbst Géza alispán meghatott beszéd kíséretében vette át a négy községet. Az alispán beszéde után Villányi báró, a magyar kormány képviselője üdvözölte a kormányzó, a magyar kormány és a magyar nép nevében azokat a testvéreket, akik az idegen iga alatt oly sokat szenvedtek. Azután az antantbizottság, a vármegye küldöttsége, a katonai és polgári előkelőségek, a lakosság sűrű éljenzése közben kocsira szálltak, hogy átmenjenek Pornóapátiba, a másik négy község: Pornóapáti, Magyarkeresztes, Németkeresztes és Horvátlövő átvételére.

A község főterén Schmiedt József községi bíró üdvözölte az alispánt abból az alkalomból, hogy a négy község visszakerült az anyaországhoz.

A Himnusz eléneklése után a még osztrák elnyomás alatt sínylődő Szentpéterfa község ifjúsága, meglett férfiak, asszonyok hirtelen csoportba verődtek és felhangzott az ének:

„Kitárom reszkető karom

Ölelni földedet…”

Nemzeti Újság, 1923. január 11. 2. p.

Csillagok, csillagok…

Magyar katonák tízezrei haltak meg a Don-kanyarban